درب پیش ساخته DoorTech 400

شرکت نوین آبنوس - درب پیش ساخته Doortech

بـا توجـه بـه اهمیـت افزایـش مقاومـت دربهـای مسـکونی در برابـر صدمـات ناشـی از حریـق و عوامـل محیطـی، توجـه بـه حفـظ و نگهـداری از درختـان بـه عنـوان سـرمایهای مهـم بـرای آینـدگان و ایجـاد تنـوع و رشـد در صنعـت دربسـازی، ایـن مهـم مـا را بـر آن داشـت کـه دسـت بـه ابتـکاری نـو زده و

دربهـای کامپوزیـت چـوب پلاسـت را تولیـد و عرضـه نماییـم. کامپوزیـت چـوب پلاسـت، مـاده جدیـدی اسـت کـه از ترکیـب ذرات چـوب بـا مـواد پلیمـری سـاخته میشـود. دربهـای سـاخته شـده از ایـن متریـال نسـبت بـه سـایر دربهـا، مقاومـت بالاتـری در مقابـل ضربـه داشـته، ضـد آب و دیرسـوز بـوده و در گـذر زمـان دچـار اعوجـاج نمـی شـوند و همچنیـن از

کیفیـت رنـگ و متریـال آنهـا کاسـته نمیشـود. دربهــای کامپوزیــت چــوب پلاســت، حاصــل ترکیــب مــواد مختلفــی بــا ویژگیهـای منحصربفـرد میباشـند کـه در نتیجـه ایـن ترکیـب هوشـمندانه محصولاتـی بـا نهایـت کیفیـت و کارایـی بـا تنـوع بـالا در طیـف گسـترده ای از رنـگ هـا تولیـد و جـان تـازه ای بـه بـازار و صنایـع انبوهسـازی مـی بخشـد. اسـتفاده از متریـال کامپوزیـت چـوب پلاسـت، مقاومـت حرارتـی دربهـا را تـا اسـتاندارد حرارتـی B1 افزایـش میدهـد و دربهـا عمـلا دیرسـوز مـی باشـند. عـلاوه بـر آن، تحقـق رویـای حفاظـت از درختـان بـا هـدف حفاظـت از زندگـی نسـلهای آینـده بـا اسـتفاده از ایـن متریـال بـه وقـوع خواهـد پیوسـت.

سرعت و تیراژ بالا درتولید، کیفیت بینظیر در محصول:

تولید روزانه ۲۴۰۰ درب.
وزن سبک و مقاومت بالا.
مناسب برای شرکتها و پروژههای انبوهسازی.
نصب سریع و آسان بهینه سازی در هزینه های تولید به منظور رفاه حال مشتریان.
قابلیت انطباق اندازه درب ها با استانداردهای مختلف ساختمان سازی.
بهره مندی از تجهیزات و ماشین آلات با آخرین تکنولوژی روز دنیا.
بهرهمندی ازدانش و تجربه۵۰ ساله شرکت ADOKAPI، شریک تجاری ترک در تولید دربهای باکیفیت.
دسترسی آسان به نمایندگی فروش در سراسر کشور و شبکه توزیع سراسری محصولات.

برای اطلاع از قیمت محصولات با شماره 09350802500 تماس حاصل بفرمایید.

keyboard_arrow_up