نمایش 1–9 از 13 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

ALPINE – 514

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

COASTAL – 216

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

FUTURE – 583

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

GALLEXY BLACK – 392

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

GALLEXY CREAM – 323

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

GALLEXY GRAY – 343

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

GALLEXY WHITE -312

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

JET BLACK – 190

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.

NOBLE – 541

سنگهای مهندسی کوارتز شامل ۹۰ تا ۹۳ درصد کوارتز خالص می باشد. کوارتز از سخت ترین و مقاوم ترین مواد طبیعی است که با استفاده از ماشین آلات و فرآیندهای صنعتی پیشرفته کایند استون تبدیل به مقاوم ترین و ممتازترین کامپوزیت قرن بیست و یکم شده است.