نمایش 1–9 از 12 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 1

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 2

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 3

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 4

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 5

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 6

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 7

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 8

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.

تاج و زیر چراغ و پاخور CODE : 9

این اقلام در شرکت پاراکس به صورت شاخه ای و با طول 240 سانتیمتر تولید و عرضه می گردد ،ارتفاع تاج ها همگی 10 سانتیمتر ، زیرچراغ ها 6 سانتیمتر و پاخور ها 14 سانتیمتر می باشد.برای انجام کار های نئوکلاسیک دو مدل تاج با ارتفاع های 9 و 5 سانتیمتر هم تولید و عرضه می گردد.